Η εταιρεία μας πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα iso 14001 - 9001

May 31, 2018

ISO 14001 Περιβαλλοντική Διαχείριση

Τι είναι το ISO 14001;

Το Διεθνές Πρότυπο ISO14001 καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης/ΣΠΔ (Environmental Management System/EMS).

Τι απαιτεί η εφαρμογή του ISO 14001;

Μέσω μιας συστηματικής προσέγγισης ένας οργανισμός αναγνωρίζει τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του στο περιβάλλον και θέτει σκοπούς, στόχους και προγράμματα για την παρακολούθηση και μείωση των επιπτώσεων αυτών. Ο οργανισμός με την εφαρμογή ενός ΣΠΔ θέτει το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί διαρκώς να βελτιώνει την επίδοσή του.

Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται το ISO 14001;

Το πρότυπο αυτό δύναται να εφαρμοστεί σε όλων των ειδών τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδους και μεγέθους, δεδομένου ότι κάθε επιχείρηση επηρεάζει σε μικρό ή μεγάλο βαθμό το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη συνολικής συμβολής στην προστασία του περιβάλλοντος και στην πρόληψη της ρύπανσης, η εφαρμογή ενός ΣΠΔ κρίνεται πλέον απαραίτητη.

Οικονομικά οφέλη εφαρμογής του ISO 14001:

 

 

 

 

  Περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη εφαρμογής του ISO 14001: 

  • Ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευαισθησίας της επιχείρησής σας και σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών σας

  • Εξασφάλιση πλήρους νομοθετικής συμμόρφωσης

  • Διευκολύνση της συνεργασίας σας με άλλους οργανισμούς που απαιτούν την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης

  • Πλήρης ενσωμάτωση του προσωπικού στην εφαρμογή και την τήρηση του συστήματος.

  Τι μπορεί να σας προσφέρει η LRQA;

  H LRQA παρέχει μία σειρά από υπηρεσίες αξιολόγησης, πιστοποίησης και εκπαίδευσης σύμφωνα με το πρότυπο αυτό. Η πιστοποίηση κατά ISO 14001 από την LRQA, φέρει διαπίστευση από το UKAS.

  Οι επιθεωρητές της LRQA εστιάζουν στις περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εκάστοτε επιχείρηση. Ο απώτερος σκοπός είναι η επιχείρηση να εντοπίσει,  να περιορίσει και να διαχειριστεί τις σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές της και να εστιάσει σε ουσιαστικά για την επιχείρηση οφέλη, όπως αυτά μπορούν να προκύψουν από ένα αποτελεσματικό Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

   

   

   

   

   

   

  ISO 9001 

  Η ποιότητα, κινητήριος μοχλός ανάπτυξης ενός οργανισμού, συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του, στη βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών ή/και προϊόντων του και στην αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών του. Τα Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας παρέχουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κάθε οργανισμός μπορεί να μετρήσει και να βελτιώσει την απόδοσή του και τον τρόπο λειτουργίας του.Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας. Το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 μπορεί να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό ενδιαφέρεται να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας του, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται. Εντούτοις καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται από οργανισμούς που εφαρμόζουν το πρότυπο σε όλες και όχι σε μεμονωμένες θέσεις ή δραστηριότητες.Το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι συμβατό με άλλα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης, όπως ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000, και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001, με στόχο να είναι δυνατή η ενοποίηση διαφορετικών συστημάτων διαχείρισης σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης.Οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 είναι μεταξύ άλλων:• Η αύξηση της ικανοποίησης των πελατών• Η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος• Η βελτίωση της επιχειρηματικής επίδοσης και η διαχείριση του επιχειρηματικού ρίσκου• Η προσέλκυση επενδύσεων• Η βελτίωση της εικόνας του οργανισμού• Η μείωση του λειτουργικού κόστους και η εξοικονόμηση πόρων• Η ενθάρρυνση της εσωτερικής επικοινωνίας, η αύξηση της ικανοποίησης του προσωπικού και η μεγαλύτερη ανάληψη ευθυνών.

   

   

   

  • Εξάλειψη του κόστους που μπορεί να προκύψει από την μη τήρηση της νομοθεσίας και την ενδεχόμενη επιβολή προστίμων που μπορεί να επηρεάσει και την φήμη της εταιρείας

  • Εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης πέραν των απαιτήσεων της νομοθεσίας και εξοικονόμηση κόστους από την εφαρμογή αυτών

  • Μείωση του κόστους διαχείρισης αποβλήτων και της κατανάλωσης φυσικών πόρων μέσω προγραμμάτων διαχείρισης και ορθολογικής χρήσης α’ υλών και φυσικών πόρων.

   Share on Facebook
   Share on Twitter
   Please reload

   Νέο

   Διαδικασία επιδόματος Θέρμανσης 2019-2020

   November 25, 2019

   1/4
   Please reload

   Τελευταία Νέα
   Please reload

   Αρχείο
   Please reload

   Ακολουθήστε μας
   • Facebook Basic Square
   • Twitter Basic Square
   • Google+ Basic Square

   210-9027940 , 210-9027933
   FAX  210-9027933
   E-MAIL interoilgreece@gmail.com
   Εθνάρχου Μακαρίου 94, Δάφνη, 17234,AΘΗΝΑ,ΑΤΤΙΚΗΣ

   • Black Facebook Icon

   © 2016